14.11.2019 Articles

Informasjon fra Caverion ang. innleie på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Basert på en rapport fra KPMG har flere medier hevdet at vi har underbetalt arbeidere fra vårt søsterselskap Caverion Litauen i forbindelse med Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN). Det aller viktigste for oss i denne saken, som ellers, er at alle som jobber for oss skal ha den lønnen de har krav på. Det løftet har jeg gitt direkte til dem det gjelder. Om det skulle vise seg at det er gjort feil, vil disse bli ryddet opp i. Vi tar derfor påstandene svært alvorlig.

Caverion ønsker å stå foran i kampen mot sosial dumping, og for et skikkelig arbeidsliv. Derfor treffer det meg hardt når vi beskyldes for ikke å betale folk det de har krav på. Gjennom hele denne prosessen har det viktigste for meg vært å sikre at de kollegene vi har hatt på besøk fra Litauen behandles skikkelig. De skal ha norsk lønn, de skal ha betalt for overtid og de skal ha skikkelige steder å bo.

Vi har i prosessen funnet flere større og mindre avvik. Jeg vil gjerne orientere deg nærmere om de viktigste nedenfor, dersom du er interessert i å vite hva vi har funnet og hva vi har lært.

Stort behov for personell på PNN

Caverion har ca. 2 400 medarbeidere i Norge, inkludert nesten 300 lærlinger, fordelt på ca. 50 avdelinger. Vår filosofi er å levere tjenester til våre kunder med våre egne folk.

På grunn av store forsinkelser og høyt tidspress på PNN, måtte Caverion Norge leie inn et betydelig antall arbeidere fra 13 av våre egne avdelinger, norske bemanningsbyråer, i tillegg til vårt søsterselskap i Litauen.

Dette er første gang i vår historie at vi henter inn kolleger fra Litauen. I denne prosessen stilte vi de kravene vi skal, om at Caverion Litauen må følge norske lover og regler, og betale i henhold til norsk lønnsnivå. Det er ingen tvil om at de litauiske arbeiderne er omfattet av allmenngjøringsforskriften, og at de dermed skal lønnes med norsk minstelønn. 

Tillitsvalgte og Lønningssjef har sjekket lønnsutbetalinger

For å forsikre oss om at hver enkelt medarbeider har fått det de har krav på, har våre sentrale tillitsvalgte fra EL & IT og Fellesforbundet, i tillegg til vår Lønningssjef nå vært i Litauen. Der har de gått gjennom timelister og utbetalinger til samtlige 69 personer som har jobbet på prosjektet gjennom Caverion Litauen, og deres underleverandører. Dette arbeidet er ennå ikke helt ferdigstilt.

De tillitsvalgte forteller at prosessen med å gå gjennom dokumentasjon i Litauen var god.

André Nielsen, som er sentral tillitsvalgt i Caverion for EL&IT, oppsummerte det slik i samtale med meg: «Det var stor grad av åpenhet. Det vi fant tyder på at mesteparten av arbeiderne fra vårt søsterselskap har fått tilstrekkelig lønn. Likevel fant vi at fem personer hadde blitt betalt litt for lavt. Dette er Caverion tydelig på at de skal etterbetale. I tillegg vil vi understreke at kvaliteten på arbeidet litauerne har levert på PNN har vært svært bra.»

Vi er svært fornøyde med å ha grundige og engasjerte tillitsvalgte hos oss. Det er ikke bra at noen har fått litt for lite betalt, og vi fant også at det manglet feriepenger for noen. Dette skal vi rette opp. Alle som jobber på oppdrag for Caverion skal få den lønna de har krav på.

KPMG regnet ikke utenlandstillegg som lønn

KPMG deler ikke vår oppfatning av hvordan lønn skal beregnes for de litauiske medarbeiderne. Det er flere ting som er ulikt i Norge og Litauen, og en av forskjellene er system for avlønning, skatt og sosiale rettigheter.

Litauerne har i utgangspunktet en fast månedslønn på mellom 6000 og 7200 kroner, som sett med våre øyne er svært lav. Så har de en variabel lønn, som blant annet handler om hvor mye de jobber. Når de gjør oppdrag i utlandet får de et utenlandstillegg på toppen av dette. Dette er ment å heve lønnen til riktig nivå i det landet de jobber i. Rapporten fra KPMG har ikke regnet med dette utenlandstillegget som lønn, til tross for at dette er klargjort gjennom EU-retten.

Undersøkelser avdekket mangler

Gjennom egne undersøkelser og funn i granskningen ser vi at prosessen rundt innleie og oppfølging har hatt svakheter. Blant annet avdekket vi også at noen arbeidere fra Caverion Litauen var innleid fra et bemanningsbyrå. Da vi oppdaget dette ble disse arbeiderne umiddelbart tilbudt fast ansettelse. Dette burde vi avdekket tidligere. Vi har fortløpende tatt tak i de manglene som er avdekket, og jobber hele tiden med å forbedre både prosedyrene våre og etterlevelsen.

Videre prosess

Akkurat nå venter vi på resultatene fra egne undersøkelser og granskningen fra Wiersholm.

Målet vårt er å avdekke alle feil, slik at vi kan rette opp, og i tillegg lære av det – slik at vi blir bedre enn vi var før.

Våre verdier

Caverion Norge har vært organisert og tilknyttet NHO-systemet siden 1938. Vi følger til enhver tid de gjeldende tariffavtalene vi er en del av, og vi er i dag omfattet av åtte ulike landsdekkende tariffavtaler. I hverdagen setter vi pris på at vi har krevende og tydelige tillitsvalgte, og er opptatt av at disse involveres i relevante prosesser.

Vi er opptatt av å ta vare på medarbeiderne våre og ha ryddige forhold.

Vi står ved de løftene vi gir, og fullfører de prosjektene vi påtar oss. På landsbasis har vi 30 000 kunder som våre 2 400 faste medarbeidere leverer tjenester av høy kvalitet til hver dag. Våre medarbeidere sørger for at sykehus, barnehager og skoler fungerer og er sunne, at kollektivtransport som tog og bybaner er forutsigbare og sikre, og at bygg er energieffektive med et inneklima som er godt for de som bruker byggene. Løsningene våre folk leverer er kanskje gjemt bak vegger og tak, men de er viktige for samfunnet og menneskene rundt oss.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede, eller din lokale kontaktperson i Caverion.

Mvh,

Adm. Direktør Caverion Norge
Knut Gaaserud
tlf.: 918 15 318
e-post:
knut.gaaserud@caverion.com


Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: