Åpenhetsloven – håndtering av lovkrav


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Caverion Norge AS er en del av konsernet Caverion Corporation med hovedkontor i Finland. Caverion Corporation har i mange år hatt bærekraft høyt på agendaen, inkludert etisk handel og menneskerettigheter. Caverion Norge AS innehar sertifiseringene NS-EN 9001, NS-EN-ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 noe som krever bevisst og systematisk innsats på kvalitet, arbeidsmiljø, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Vårt kvalitetssystem oppdateres jevnlig for å sikre overholdelse av gjeldende lover og regler.

Caverion Corporation og dermed også Caverion Norge AS er medlem i UN Global Compact, som forplikter oss til å etterleve de 10 prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, ytre miljø og antikorrupsjon i våre strategier og handlingsplaner.

Vi utarbeider en årlig Bærekraftsrapport som oppsummerer arbeidet vi gjør som samfunnsengasjert bedrift.

Caverion Norge AS har utarbeidet etiske retningslinjer nedfelt i en Code of conduct og Supplier code of conduct som beskriver hvordan vi som selskap og leverandørene våre blant annet forplikter oss til ivaretakelse av menneskerettigheter og ordnede arbeidsforhold.

I forbindelse med ikrafttredelse av Åpenhetsloven 1. juli 2022 forplikter Caverion Norge AS seg til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi har fokus på menneskerettigheter og samfunnsansvar og arbeider aktivt med å implementere gode systemer for overvåkning og oppfølging av leverandørene våre.

Aktsomhetsvurderinger utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.


Leverandørkjeden

Leverandørene til Caverion Norge AS kan grovt deles inn i materielleverandører og tjenesteleverandører.


Materielleverandører

Den dominerende andelen (mer enn 97% i 2021) av materiellkjøp gjøres fra leverandører registrert i Norge. Vi samarbeider tett med de største norske leverandørene for å sikre at de har kontroll på deres leverandørkjede helt tilbake til første produksjonsledd. Øvrige kjøp av materiell gjøres fra selskaper registrert innenfor EU.

Omlag 60% av materiellinnkjøp kommer fra leverandører som har signert og forpliktet seg til å overholde vår Supplier Code of Conduct (SCoC), som blant annet stiller krav til ordnede arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettighetene, etikk, miljø. Caverion Norge AS har som mål at 90% av alle leverandører skal signere SCoC innen 2025.


Leverandører av underentrepriser og personellutleie

Vi er tidvis avhengig av ekstra kapasitet både i form av underentrepriser (materiell og montasje) og innleid arbeidskraft. Primært er det norske selskaper som benyttes.

For denne gruppen er det spesielt viktig å overvåke at gjeldende lover og forskrifter for lønn og arbeidsvilkår overholdes. For å sikre dette krever vi at alle selskaper vi benytter har godkjent prekvalifisering i Startbank. Vi gjennomfører også revisjoner av utvalgte leverandører årlig. I tillegg må selskapene signere og etterleve vår SCoC.

Rapportering

Caverion Norge AS vil utarbeide en årlig redegjørelse for vårt arbeid som vil publiseres her på våre nettsider. Denne inneholder i henhold til lovens krav en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§5a).

Ønskes ytterligere informasjon om våre leverandører er du velkommen til å ta kontakt med oss på epostadressen info.no@caverion.com.


Se vår bærekraftsrapport her

Se vår rapport for Åpenhetsloven her