15.11.2019 Pressemeldinger

Informasjon fra Caverion ang. innleie på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

Basert på en rapport fra KPMG har flere medier hevdet at vi har underbetalt arbeidere fra vårt søsterselskap Caverion Litauen i forbindelse med Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN).

Det aller viktigste for oss i denne saken, som ellers, er at alle som jobber for oss skal ha den lønnen de har krav på. Det løftet har jeg gitt direkte til dem det gjelder. Og dette mener jeg vi kan stå inne for. Etter egne gjennomganger har vi sett at de aller fleste har fått utbetalt minimum norsk minstelønn. Vi har avdekket feil på 6 av 69 personer, og disse er nå korrigert. Dersom det skulle vise seg at det er gjort andre feil, vil disse bli ryddet opp i. Vi tar påstandene svært alvorlig, ingen skal være i tvil om at Caverion jobber for et skikkelig arbeidsliv.

Vi har i prosessen funnet flere avvik. Jeg vil gjerne orientere deg nærmere om de viktigste nedenfor, dersom du er interessert i å vite hva vi har funnet og hva vi har lært.

PNN – et svært krevende prosjekt med uforutsett og særdeles høy bemanning

Caverion har ca. 2 400 medarbeidere i Norge, inkludert nesten 300 lærlinger, fordelt på ca. 50 avdelinger. Vår strategi er å levere tjenester til våre kunder med våre egne folk.

På grunn av store forsinkelser og høyt tidspress på PNN, måtte vi leie inn mer enn 3 ganger så mange ansatte som vi hadde estimert på prosjektet. Pris var ikke en faktor. Det handlet om å finne nok kvalifiserte og flinke folk.

Vi leide inn medarbeidere fra:

  • 13 av våre Caverion-avdelinger andre steder i landet
  • andre norske produksjonsselskap
  • norske bemanningsbyråer
  • vårt søsterselskap i Litauen

Dette er første gang i vår historie at vi henter inn kolleger fra Litauen. I denne prosessen stilte vi de kravene vi skal, om at Caverion Litauen må følge norske lover og regler, og betale i henhold til norsk lønnsnivå. Det er ingen tvil om at de litauiske arbeiderne er omfattet av allmenngjøringsforskriften for elektrofagene. 

Tillitsvalgte og Lønningssjef har sjekket lønnsutbetalinger

For å forsikre oss om at hver enkelt medarbeider har fått det de har krav på, har våre sentrale tillitsvalgte fra EL & IT og Fellesforbundet, i tillegg til vår Lønningssjef nå vært i Litauen. Der har de gått gjennom timelister og utbetalinger til samtlige 69 personer som har jobbet på prosjektet gjennom Caverion Litauen. Dette arbeidet er ennå ikke helt ferdigstilt.

De tillitsvalgte forteller at prosessen med å gå gjennom dokumentasjon i Litauen var god.

André Nielsen, som er sentral tillitsvalgt i Caverion for EL&IT, oppsummerte det slik i samtale med meg: «Det var stor grad av åpenhet. Det vi fant tyder på at mesteparten av arbeiderne fra vårt søsterselskap har fått tilstrekkelig lønn. Likevel fant vi at seks personer hadde blitt betalt litt for lavt. Dette er Caverion tydelig på at de skal etterbetale. I tillegg vil vi understreke at kvaliteten på arbeidet litauerne har levert på PNN har vært svært bra.»

Vi er svært fornøyde med å ha grundige og engasjerte tillitsvalgte hos oss. Det er ikke bra at noen har fått litt for lite betalt, og vi fant også at det manglet feriepenger for noen. Dette skal vi rette opp. Alle som jobber på oppdrag for Caverion skal få den lønna de har krav på.

KPMG regnet ikke utenlandstillegg som lønn

I en rapport fra i sommer påsto KPMG at lønnen til våre litauiske medarbeidere var for lav.

Litauerne har i utgangspunktet en fast månedslønn på mellom 6000 og 7200 kroner, som sett med våre øyne er svært lav. Så har de en variabel lønn, som blant annet handler om hvor mye de jobber. Når de gjør oppdrag i utlandet, får de et utenlandstillegg på toppen av dette. Dette er ment å heve lønnen til riktig nivå i det landet de jobber i. Rapporten fra KPMG har ikke regnet med dette utenlandstillegget som lønn, til tross for at dette ble påpekt fra Caverions hold. NELFO har vært løpende konsultert og støtter Caverions syn. Det finnes også to EU-dommer som støtter dette.

Undersøkelser avdekket mangler

Gjennom egne undersøkelser og funn i granskningen ser vi at prosessen rundt innleie og oppfølging har hatt svakheter. Blant annet avdekket vi at noen arbeidere fra Caverion Litauen var innleid fra et bemanningsbyrå, noe som er et klart brudd. Da vi oppdaget dette ble disse arbeiderne umiddelbart tilbudt fast ansettelse, evt. ville de bli trukket ut av prosjektet. Dette burde vi avdekket tidligere, og det beklager vi. Vi har fortløpende tatt tak i de manglene som er avdekket, og jobber hele tiden med å forbedre både prosedyrer og oppfølging av disse.

Videre prosess

Akkurat nå venter vi på resultatene fra granskningen. Målet vårt er å avdekke alle feil, slik at vi kan rette opp, og i tillegg lære av det – slik at vi blir bedre enn vi var før.

Våre verdier

Caverion Norge har vært organisert og tilknyttet NHO-systemet siden 1938. Vi følger til enhver tid de gjeldende tariffavtalene vi er en del av, og vi er i dag omfattet av åtte ulike landsdekkende tariffavtaler. I hverdagen setter vi pris på at vi har krevende og tydelige tillitsvalgte, og er opptatt av at disse involveres i relevante prosesser.

Vi er opptatt av å ta vare på medarbeiderne våre og ha ryddige forhold.

Vi står ved de løftene vi gir, og fullfører de prosjektene vi påtar oss. På landsbasis har vi 30 000 kunder som våre 2 400 faste medarbeidere leverer tjenester av høy kvalitet til hver dag. Våre medarbeidere sørger for at sykehus, barnehager og skoler fungerer og er sunne, at kollektivtransport som tog og bybaner er forutsigbare og sikre, og at bygg er energieffektive med et inneklima som er godt for de som bruker byggene. Løsningene våre er kanskje gjemt bak vegger og tak, men de er viktige for samfunnet og menneskene rundt oss.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede, eller din lokale kontaktperson i Caverion.

Knut Gaaserud

Adm. Direktør Caverion Norge AS
tlf.: 918 15 318
e-post:
knut.gaaserud@caverion.com

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: