05.12.2019 Pressemeldinger

Statsbygg-granskning: Ikke sosial dumping

En granskningsrapport bestilt av Statsbygg, viser at det ikke har foregått sosial dumping på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet.

Statsbygg avdekket gjennom egne stikkprøver forhold knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for litauiske arbeidere på prosjekt nytt nasjonalmuseum mars 2019. Forholdene var av en slik art at de umiddelbart ble tatt opp med hovedleverandøren Caverion. Det ble også bestilt en ekstern revisjon av forholdene.

Nå har hele sakskomplekset blitt gjenstand for ny og omfattende granskning. Granskningen viser at det ikke har foregått sosial dumping, men det er likevel flere avvik og brudd på regelverket.

Statsbygg ber nå Caverion sikre at avvikene lukkes.

-          Vi er glade for at rapporten slår fast at det ikke har forekommet sosial dumping. Nå er det viktig for oss at Caverion følger opp de påpekte bruddene og avvikene, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.  - Granskningen viser at det er krevende å komme til bunns i slike saker fordi vi blant annet står overfor en kompleks regelverksituasjon.

Rapporten fastslår at Statsbyggs prosjektledelse har gjort det som med rimelighet kan forventes knyttet til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos både leverandør og underleverandører.

Rapporten viser at Caverion på noen punkter har brutt sine forpliktelser etter påseforskriften og kontrakten med Statsbygg. Caverion er også ansvarlig for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Bruddene er ikke av en slik art at de utgjør sosial dumping.

-          Caverion bedriver ikke sosial dumping, og vi er fornøyde med at granskningen bekrefter dette, sier administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge AS. -Vi er opptatt av ryddige arbeidsforhold for våre medarbeidere og i bransjen generelt. Caverion rettet i mars og april opp avvik som ble avdekket, og vil nå sikre at relevante avvik blir fulgt opp på riktig måte. Videre har vi forbedret våre interne prosedyrer og kontrollrutiner for innleie av personell. Vi har hatt et godt samarbeid med våre tillitsvalgte i denne prosessen. Caverion er uenig i noen av rapportens konklusjoner, men vi vil nå jobbe videre sammen med Statsbygg for å sluttføre prosjektet på best mulig måte.

Avvik som er påpekt er blant annet at Caverion har mangler ved oppfølging av arbeidsvilkårene hos underentreprenøren. Manglende dokumentasjon av arbeidstid gjør det vanskeligere å gjennomføre kontroller. I noen tilfeller er det er avdekket manglende arbeidskontrakter. Rapporten påpeker at Caverion burde hatt bedre oppfølgingsrutiner. Men funnene sannsynliggjør at de ansatte gjennomgående har fått samlet utbetaling som tilsvarer allmenngjort lønn.

Saken har reist flere juridiske spørsmål som Statsbygg nå vil sende over til uttalelse hos Arbeidstilsynet.

Caverion har siden granskningen startet holdt Arbeidstilsynet løpende orientert.

Granskningsrapporten er utarbeidet for Statsbygg av Advokatfirmaet Wiersholm AS

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon kontakt: Direktør Business Development i Caverion Norge, Roar Andersen, mobil: +47 908 30 310, e-post: roar.andersen@caverion.com
My Request on: