Guide til deg som driver virksomhet eller eier bygg: Dette er pålagt av internkontroller og dokumentasjon

Som leder av en næringsvirksomhet eller eier av næringsbygg har du ansvar for at kravene til…

Som leder av en næringsvirksomhet eller eier av næringsbygg har du ansvar for at kravene til internkontroll og dokumentasjon innen elektro, brann, nødlys og sprinklersystem er ivaretatt. 

 
 

Det er viktig at alle typer virksomheter, både store og små, planlegger og driver vedlikehold av elektrisk anlegg og sikkerhetssystemer. Når det gjelder elektrofaget er dette hjemlet i en felles, tverrfaglig standard som heter NEK 405.

Standarden er et samarbeid mellom et titalls aktører fra el-bransjen og forsikringsbransjen, og har blant annet bidratt til en betydelig redusering av antall landbruksbranner.

Ved å foreta jevnlige el-kontroller kan du være trygg på at driftssikkerheten er i orden, noe som er ekstra viktig om du har ansvar for besøkendes sikkerhet. Da begrenser du sannsynligheten for driftsstans og kan sove godt om natta. Dessuten kan du få rabatter hos forsikringsselskapet ditt når du dokumenterer at NEK 405 er gjennomført.

 

Den ledende metoden for elkontroll i det norske markedet er NEK 405-Elkontroll. Standarden består av 6 deler:

 • NEK 405-1:2020 – Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405-2:2020 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405-3:2020 – Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405-4:2020 – Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
 • NEK 405-10:2017 – Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter
 • NEK 405-20:2019 – Eltakst – Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Hva med internkontrollsystem?

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt.

Hvor omfattende denne internkontrollen skal være, er avhengig av størrelsen på virksomheten din – og hvor risikofylt aktiviteten er. Det viktigste er å få satt det hele i system. Lag rammer for hvordan internkontrollen skal foregå – og sørg for å få med deg de ansatte.

Ikke bekymre deg - innfør en serviceavtale

Med servicekonseptet ServiFlex får du:

 • Trygghet for myndighetspålagt kontroll og dokumentasjon
 • Forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold 
 • Redusert nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
 • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser – én kontakt, én kontrakt
 • Tilgang til dokumentasjon og servicekalender i Caverion SmartView kundeportal. 

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 innebærer internkontroll at virksomheten skal:

 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
 4. Fastsette mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
 6. Kartlegge farer og problemer og, på denne bakgrunn, vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Hvor detaljert kartleggingen skal være, avhenger av virksomhetenes art, størrelse og risikoforhold.
 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i medhold til, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
 

Ha kontroll på sprinkleranlegget

Det er lovpålagt å ha kontroll på sprinkleranlegget i bygg.

Både årlig sprinklerservice og årlig sprinklerkontroll er krav fra myndighetene til bygningseier, og begge disipliner har egen sertifiseringsordning hos FG-Norge.

FG-kontroll er den eneste kontrollen som er bra nok for å ivareta lovpålagte kontrollplikter til eier eller bruker av bygg, mener vi i Caverion Norge. En FG-kontroll vil ikke bare være en garanti for at du har et plettfritt sprinkleranlegg når alle avvikspunkter er utbedret, det kan også bety en rimeligere forsikringsavtale.

Dette bekreftes av Håvard Grønstad, fagsjef i FG Skadeteknikk:

"Det er individuelt fra selskap til selskap avhengig av en risikovurdering, men vi hører at det fortsatt gis betydelige rabatter opp mot 60 prosent om alt er på plass med sprinkler og brannalarm som har direkte varsling til 110-sentral."

Kort fortalt: Dette skal du vise frem når brannvesenet kontrollerer bygningen

Ved branntilsyn skal bygningseier kunne fremlegge en aktuell:

 • Kontrakt med kompetent og sertifisert firma for utførelse av periodisk kontroll og service
 • Servicerapport for sprinkleranlegg (halvårlig eller årlig avhengig av anleggstype)
 • Sprinklerkontrollrapport
 • Skjema/rapport/loggbok på utført egenkontroll
 • Dokumentasjon på at eventuelle tidligere påpekte avvik er utbedret.
 

Som eier av et bygg plikter du å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann i forsvarlig stand.

Det innebærer at alle installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage brann eller begrense konsekvensen av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt. Disse kontrollene skal avklare om, for eksempel, brannalarm og nødlys oppfyller kravene til brannsikkerhet, og om de fungerer sammen.

Hva nødlys angår så er det per i dag ingen krav til sertifisering for dette, men den som utfører kontrollen må ha den kunnskapen som er nødvendig for å avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene. Den som skal utføre vedlikehold må også ha nødvendig kompetanse.

Nødlys er et fellesbegrep på utgangsmarkeringslys (grønn mann) og ledelys (hvit lys som tenner dersom strømmen faller ut).

 • Månedlig (utføres som egenkontroll) og årlig kontroll (utføres av kompetent firma) av nødlys skal utføres.
 • Ikke alle bygg har et direkte krav til å ha nødlys. Hvilke bygg som skal ha nødlys kommer frem i TEK og VTEK (Veiledningen til Teknisk forskrift). Bygg i risikoklasse 5 og 6 skal uansett alltid ha nødlys.
 • I mange bygg er det montert nødlys selv om det egentlig ikke er et krav til dette. Disse skal selvfølgelig
 • kontrolleres og vedlikeholdes på samme måte som over.

Det er to ulike kontroller som gjennomføres. En egenkontroll/ettersyn som utføres månedlig, samt en årlig kontroll som skal utføres av et kompetent foretak.

Ettersyn

Med ettersyn menes egenkontroll av brannalarmanlegget utført av eier/forvalter eller en representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier. Ettersyn skal utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring, og omfatter:

 • gjennomføre funksjonstesting av et utvalg alarmorganer;
 • gjennomføre funksjonstesting for visning på paneler og tavler;
 • påse at registrerte feil og mangler utbedres uten unødvendig forsinkelse;
 • vurdere orienteringsplan i forhold til bygningsmessige endringer;
 • føre all prøving og testing som gjøres i kontrolljournalen for senere dokumentasjon.

Ettersyn utføres månedlig, og vedkommende som foretar ettersyn skal selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak for utbedring iverksettes.

Kontroll

Med kontroll menes å undersøke om brannalarmanlegget samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, plan for alarmorganisering, montasjeanvisninger og tilsvarende, samt risiko og bruk av brannobjektet.

Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

 • oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket;
 • fungerer hver for seg og sammen med hverandre.
 • Kontroll skal utføres minst en gang per år. Kontrollen skal utføres av kompetent foretak.