Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, Norge

 
 
 

40% lavere energi-forbruk enn tilsvarende bygg

Europas første sykeshus med passivhus-standard

Energiklasse A

 

 Kunnskapssenteret var et komplisert prosjekt med høye krav til blant annet energieffektivitet. Caverion leverte alle tekniske løsninger, og gjennom et godt samarbeid ble prosjektet en suksess. Caverions brukervennlige og energieffektive løsninger sikrer optimal drift gjennom hele byggets livssyklus.  

Lars Abrahamsen, Utbyggingssjef, Helsebygg Midt-Norge.

 

Problemstilling

Virksomheten i sykehuset stiller spesielle krav til Kunnskapssenteret. Det gjelder valg av løsninger og materialvalg i prosjektering og bygging. Krav til kvalitet i utførelse er spesielt viktig for f.eks. overflater av hensyn til infeksjonsforebygging gjennom renhold. De tekniske installasjonene måtte tilpasses ulike behov, da sykehusbygget skulle ha flere forskjellige funksjoner. Etter Teknisk forskrift (2007) skal et universitetssykehus holde seg under et årlig netto energibehov på 238 kWh/m2. Helsebygg ville imidlertid ned på 200kWh/m2 per år og ha et passivhus. Det skulle være fleksibelt og mulighet for utvidelse. Helsebygg Midt Norge etterspurte en entreprenør som kunne tilby en samlet teknisk entreprise.

Løsning

Energisparing preget alle deler av planleggingsprosessen, og energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Andre tiltak er differensiert lavenergibelysning, utvendig solavskjerming og behovsstyring av lys og luftmengder. Ved å installere KlimaTak i kontorlokaler, åpne kontorlandskap og i 20 % av undervisningsarealet (40% av det totale areal) vil passivhusstandarden oppnås. Caverion vant den tekniske hovedkontrakten på bakgrunn av tidligere engasjement i deler av utbyggingen, og var eneste entreprenør som tilbød en samlet teknisk entreprise.

 
 

Nye St. Olavs Hospital hadde som mål å bli blant Europas beste og mest pasientvennlige universitetssykehus. Tall fra Enova viser at andre sykehus fra nyere tid vanligvis bruker 300 kWh/m2 år, men energitall fra 2014 viser at St. Olavs kun bruker 188 kWh/mår, hvilket betyr 40% lavere energiforbruk enn andre lignende sykeshus fra nyere tid.

Energisparing preget alle deler av planleggingsprosessen, og alle tekniske anlegg sparer energi, sammen med den svært godt isolerte bygningen - intelligent styrt fra et sentralisert system. For eksempel; innendørs belysning har dagslyssensorer som blir slått av/på som parasoller går opp og ned, og 85 % av varmen i inneluften blir resirkulert, ventilasjonen med Caverions KlimaTak styres av CO2-sensorer.