Kvalitet - sertifisering og prekvalifisering

 

Kvalitet for oss i Caverion er "Å holde hva vi lover". Dette gjelder både kunder, medarbeidere og eiere.

Vi mener at bærekraftige bygg gir gode brukskvaliteter og funksjonalitet, sikrer avkastning for byggeiere i fremtiden og bidrar til at Norge oppnår miljømål. Vårt kvalitetsarbeid er bygd opp både på internasjonal standard og FNs bærekraftsmål for å gi våre kunder beste mulige opplevelser. Vi har definert kvalitet i hverdagen slik at samfunnet tilfredsstilles av våre leveranser til kunder. Det er viktig å merke seg at det er forskjell mellom standard og kvalitet. Standard er denne internasjonale normen som er akseptert for alle, men som ikke nødvendigvis gir bærekraftig kvalitet til samfunnet. Caverion skisserer fremtidige løsninger som påvirker positiv livskvalitet for neste generasjon. 

For å kunne leve opp til en slik kvalitetskultur brukes det betydelige ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.

Videreutvikling av våre arbeidsprosesser ved hjelp av Lean-teknikker og verktøy står sentralt.

Vårt forbedringsarbeid har også gjennom en årrekke vært stimulert av sertifisering etter internasjonale drifts- og miljøstandarder, samt forpliktelser gjennom aktuelle prekvalifiseringsordninger.

 

Sertifisering og prekvalifisering – en forsikring for våre kunder

Caverion er sertifisert etter alle de fire viktigste systemsertifiseringene: Kvalitetsstandard
NS-EN 9001:2015, Arbeidsmiljøstandard ISO 45001:2018, Miljøstandard NS-EN ISO 14001:2015 og Informasjonssikkerhet ISO/IEC 27001:2013.

Disse fire sertifiseringene gir våre kunder en forsikring om at vi har innført alle nødvendige rutiner for å kunne møte våre forpliktelser. Sertifiseringene omfatter alle deler av Caverions virksomhet. Alle sertifiseringene er foretatt av DNV GL etter omfattende kontroll- og videreutviklingsprosesser.

Caverion er prekvalifisert i følgende systemer:

 • Sellihca
 • TransQ
 • Achilles
 • StartBANK

Les mer om våre sertifiseringer:

 
Safety Performers, våre rollemodeller

Safety Performers, våre rollemodeller

Vi har et slagord som sier at i Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke.

Dette er ikke bare noe vi sier, men som vi faktisk praktiserer. I Caverion har vi mange dyktige kolleger som går foran med et godt eksempel på dette. Dette er gode rollemodeller og forkjempere for det gode HMS-arbeidet

Se hvem de er

 

Denne sertifiseringen gir kunden forsikring for at alle våre arbeidsprosesser kontinuerlig forbedres og for at vi systematisk tar kundenes tilbakemeldinger inn i vårt forbedringsarbeid. Den viser også at de oppdrag vi ferdigstiller er kvalitetskontrollert i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter.

Sertifiseringen er basert på 8 prinsipper for kvalitetsledelse:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Involvering av medarbeiderne
 • Prosessorientering
 • Systemorientert ledelse
 • Faktabaserte beslutninger
 • Stadig forbedring
 • Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid

Denne sertifiseringen er basert på to hovedfaktorer: overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer. Sertifiseringen gir dermed kunden forsikring om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø. Den viser samtidig at vi kontinuerlig kartlegger vår egen påvirkning på det ytre miljø og at vi gjennom årlige handlingsplaner søker å fjerne eller redusere eventuell negativ påvirkning på miljøet.

Caverion har vært ISO 14001 sertifisert siden høsten1997.

Hovedelementene i sertifiseringen er:

 • Miljøpolitikk
 • Planlegging
 • Iverksettelse og drift
 • Kontroll og utbedring
 • Ledelsesevaluering

Denne sertifiseringen gir kunden forsikring om at vi i tillegg til å følge Arbeidsmiljøloven og alle de andre lovene som ligger under de norske internkontrollforskriftene, kontinuerlig kartlegger og analyserer risiko for uhell og brist i arbeidsmiljøet. Den viser også at vi gjennom årlige handlingsplaner søker å skape et optimalt arbeidsmiljø.

Caverion har vært 18001 sertifisert siden våren 2002.

Innføring av ISO 27001 er en frivillig og strategisk beslutning som Caverion har tatt for å etablere, implementere og vedlikeholde informasjonssikkerhet i Caverion.

Ved innføring av denne standard Caverion viser følgende til sine kunder at:

 • Konfidensialitet: Informasjon som ikke-uautoriserte personer, enheter eller prosesser får tilgang til
 • Integritet: Informasjon skal være korrekt og komplett
 • Tilgjengelighet: Informasjon skal være tilgjengelig og anvendelig når den autoriserte ber om det