Personvernerklæring

Dato for ikrafttredelse: 30. april 2018

Som dataadministrator er Caverion AS pålagt å beskytte personopplysningene dine, og målet vårt er at du skal føle deg trygg på at personopplysningene dine behandles på en forsvarlig måte. Vi ivaretar personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og andre aktuelle lover.

Vi oppmuntrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

  

1. Hvem samler inn personopplysningene dine

I denne personvernerklæringen viser Caverion til Caverion-konsernet og de tilknyttede selskapene som er angitt i Caverion-konsernets nyeste årsregnskap: https://www.caverion.com/investors/publications/annual-reports-and-financial-statements 

Caverion er en selskapsgruppe der morselskapet er notert på Nasdaq Helsinki. Caverion-konsernet er hjemmehørende i Helsinki, Finland.

Kontaktinformasjon:

Caverion Norge 
Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo
Telefonnummer: 22 87 40 00
E-postadresse: gdpr.norge@caverion.com
Organisasjonsnummer: 959 069 743

  

2. Beskyttelse av personopplysninger

Vi tar personvernet og beskyttelsen av personopplysninger på alvor. Alle personopplysninger du oppgir til Caverion, lagres på trygge servere, og er kun tilgjengelige for medarbeidere og tredjeparter som trenger disse opplysningene. De som har tilgang til personopplysninger, er pålagt å sørge for at opplysningene forblir konfidensielle. Caverion og Caverions tjenesteleverandører iverksetter alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine.

  

3. Definisjoner

«Caverion», «oss», «vi» eller «selskapet» viser til Caverion-konsernet samt tilknyttede selskaper som kan behandle personopplysningene dine iht. klausul 1 ovenfor.     

«Personopplysninger» eller «personlig informasjon» viser til alle typer informasjon som alene eller i kombinasjon med annen informasjon kan identifisere en enkeltperson enten direkte eller indirekte. Eksempler på personlig informasjon: Navn, telefonnummer, e-postadresse, og fødselsdato.

«Sensitive personopplysninger» eller «sensitiv personlig informasjon» viser til spesielle kategorier av personopplysninger som er av en mer sensitiv art. Eksempler på sensitiv personlig informasjon: rase eller etnisitet, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbevisning, eller medlemskap i fagforbund.

«Bruker(e)», «du», «datasubjekt», «registrert person» eller «person» viser til alle som bruker nettstedene/tjenestene våre, eller personer som oppgir personopplysninger til Caverion uten å være tilknyttet sistnevnte.

«Nettsted» viser til nettstedet som er tilgjengelig via den primære URL-adressen caverion.com (f.eks. hub.caverion.com) og nettbaserte rekrutteringstjenester

  

4. Hvilke opplysninger vi samler inn og for hvilke formål

Vi samler kun inn personlig informasjon som er relevant for formålene vi beskriver i denne personvernerklæringen.  I tillegg til informasjonen (a) du oppgir, blir det (b) samlet inn informasjon automatisk eller (c) gjennom eksterne kilder. Vi beskriver her hvordan vi håndterer personopplysningene til ulike grupper av registrerte personer. Vær oppmerksom på at vi av og til kan kombinere informasjon vi mottar fra deg eller samler inn på / utenfor nettet samt fra tredjeparter. Dette blir imidlertid alltid gjort i tråd med gjeldende lover og bestemmelser for behandling av personopplysninger.  

Personopplysningene dine brukes kun til formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre vi mottar samtykke fra deg for andre formål. 

  
  

Personvernerklæring

 • 4.1. Nettstedbrukere

 • 4.2. Kunder

 • 4.3. Kandidater

 • 4.4. Ekstern arbeidsstokk

 • 4.5. Leverandører

 • 4.6. Besøkende på våre fysiske adresser

5. Juridisk grunnlag for behandling

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger avhenger av ulike omstendigheter som er beskrevet mer detaljert nedenfor:

5.1. Samtykke

Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for ett eller flere spesifikke formål der du må gi samtykke, vil vi gjøre deg oppmerksom på dette og innhente samtykke fra deg. Opplysningene behandles på grunnlag av art. 6(1)(a) i personvernforordningen. Vi vil be om samtykke fra deg hvis vi f.eks. ønsker å bruke bildene eller videoene dine i forbindelse med markedsføring eller bakgrunnssjekker.

5.2. Kontraktfullbyrdelse

Hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger i forbindelse med kontraktfullbyrdelse (f.eks. for å tilby en registrert person bestemte tjenester), blir opplysningene behandlet iht. art. 6(1)(b) i personvernforordningen. Det samme gjelder behandling som er nødvendig i forbindelse med kontraktforberedende arbeid (f.eks. ved forespørsler om produktene eller tjenestene våre).

5.3. Lovpålagte krav

Hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger i forbindelse med lovpålagte krav (f.eks. skattemessige forpliktelser), blir opplysningene behandlet iht. art. 6(1)(c) i personvernforordningen.

5.4. Viktige interesser

Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å ivareta den registrerte personens viktige interesser (hvis f.eks. en besøkende skader seg i våre lokaler, må vedkommendes opplysninger videreformidles til helsepersonell), blir opplysningene behandlet iht. art. 6(1)(b) i personvernforordningen.

5.5. Legitime interesser

Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig i forbindelse med aktiviteter som ikke omfattes av det juridiske grunnlaget ovenfor, men som anses å være tillatt for våre legitime interesser (f.eks. markedsføring) hvis de har minimale konsekvenser for personvernet, skjer denne behandlingen iht. art. 6(1)(f) i personvernforordningen.

  

6. Videreformidling og overføring av personopplysninger

Caverion videreformidler og overfører personopplysninger kun til personer og selskaper som trenger å behandle denne informasjonen. Vi forsikrer oss om at partene vi videreformidler og overfører informasjon til, er kjent med og godtar retningslinjene våre for håndtering av personopplysninger, innbefattet kravet om å holde opplysningene konfidensielle. Enkelte av interessentene driver virksomhet utenfor EU/EØS. Når vi videreformidler og overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS, retter vi oss etter gjeldende lov og denne personvernerklæringen. Hvis det for eksempel er snakk om aktører i USA, kan vi eventuelt bruke Privacy Shield-avtalen.  Der det er nødvendig, vil vi videreformidle og overføre personopplysninger til følgende interessenter:

6.1. Selskaper i Caverion-konsernet

På grunn av felles IT-infrastruktur og kunnskapsdeling i konsernet, vil selskaper i Caverion-konsernet ha tilgang til personopplysningene dine i forbindelse med formålene som er angitt. Vær oppmerksom på at personopplysningene dine blir delt også med samarbeidspartnere utenfor EU/EØS (f.eks. i Russland).

6.2. Leverandører og underentreprenører

Vi bruker eksterne leverandører for visse deler av forretningsvirksomheten vår (f.eks. IT-systemvedlikehold). 

6.3. Tredjeparter 

Vi deler informasjonen med andre samarbeidspartnere eller interessenter. Ettersom vi bruker informasjonskapsler og websignaler på nettstedene våre, deler vi dessuten informasjon med tredjepartene som samler inn opplysningene. Se merknaden vår om informasjonskapsler.

Formålene med overføring av personopplysninger er angitt nedenfor:

 • Forespørsel eller samtykke fra deg: Hvis du ber oss om det eller samtykker til det, kan vi overføre personopplysningene dine.
 • Tjenester som leveres til selskapet eller våre medarbeidere: Vi har leverandører som hjelper oss i forretningsvirksomheten vår og tilbyr tjenester på våre vegne.
 • Oppkjøp, fisjon eller salg av forretningsvirksomhet eller selskaper: Ved oppkjøp, fisjon eller salg av forretningsvirksomhet eller selskaper vil personopplysninger være blant ressursene som overføres.
 • Informasjonsdeling fra våre samarbeidspartnere: Vi kan unntaksvis overføre personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere for å gi dem mulighet til å dele informasjon om tjenestene de tilbyr.
 • Rettsforfølgning: Vi kan i enkelte tilfeller være pålagt ved lov eller etter krav fra en forvaltningsmyndighet eller lignende å overføre personopplysningene dine. Vi kan også dele personopplysningene dine for å få råd fra advokater eller andre profesjonelle rådgivere (banker, advokater, regnskapsførere, potensielle kjøpere og leverandører).
 • Ivaretakelse av interessentenes sikkerhet, fasiliteter, personvern eller rettigheter .
 • Annen bruk av personopplysninger som er angitt i avsnittet "Formål med innsamling av informasjon".
  

7. Rettighetene dine 

Som registrert person har du bestemte rettigheter vedrørende dine personlige opplysninger. 

7.1. Innsynsrett, rett til korrigering og innsigelse

Du kan kontakte oss for å få vite hvilke personopplysninger vi har samlet inn og behandlet om deg, og hvilke formål disse opplysningene brukes til. Du har rett til å kontakte oss for å be om å få korrigert eventuelle uriktige, ufullstendige, utdaterte eller unødvendige personopplysninger som er lagret om deg. Du kan komme med innsigelser mot at bestemte personopplysninger brukes til andre formål enn de som er nødvendige for å innfri lovpålagte krav eller levere tjenestene våre. Du kan også komme med innsigelser mot viderebehandling av personopplysningene dine etter tidligere gitt samtykke. Hvis du ikke godtar at personopplysningene dine behandles videre, kan det begrense mulighetene dine til å bruke tjenestene våre.

7.2. Rett til sletting og begrenset behandling

Du kan også be oss om å slette personopplysningene dine fra systemene våre. Vi vil etterkomme dette ønsket med mindre vi har legitim grunn til ikke å slette opplysningene. Merk: Det er ikke sikkert at alle kopier fjernes umiddelbart fra de aktive serverne og sikkerhetskopiene våre når opplysningene slettes Disse kopiene slettes imidlertid så snart det er mulig. Du kan be om at vi begrenser behandlingen av bestemte personopplysninger, men dette kan innskrenke mulighetene dine til å bruke nettstedet vårt og andre tjenester.

7.3. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format når opplysningene behandles automatisk og på grunnlag av samtykke eller fullbyrdelse av en kontrakt eller de forberedende trinnene for en kontrakt.

Fyll skjemaet «Anmodning fra registrert person» for å gjøre bruk av disse rettighetene (7.1.–7.3.): https://response.questback.com/dynamic/caverionoyj/lnwakwhqnd/answer?sid=lXQIzj7TL8&lang=nob

Vi kan be om ytterligere opplysninger for å bekrefte identiteten din. Vi kan også avvise forespørsler som er urimelige, urimelig gjentakende eller åpenbart grunnløse. Vi går i gang med å behandle forespørselen din så snart vi har mottatt all nødvendig informasjon (herunder validering av identitet). Vi gjør vårt beste for å behandle forespørselen din innen én (1) måned. Hvis det av ulike grunner ikke er mulig for oss å behandle forespørselen din innen planlagt tid, vil vi informere deg om forsinkelsen så snart som mulig innenfor denne perioden på én (1) måned. Den maksimale fristen for behandling av forespørselen vil være tre (3) måneder.  Vær oppmerksom på at vi på grunn av lovkrav og -bestemmelser ikke vil kunne innfri alle forespørsler om innsyn i, korrigering, begrensning eller sletting av personopplysninger. 

7.4. Samtykker 

Dersom du har oppgitt personopplysninger til oss etter samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt til digital markedsføring, eller samtykke til visuelle materialer (bilder, videoer) eller innhold (blogginnlegg, artikler). 

7.5. Klager

Hvis du ikke er fornøyd med Caverions behandling eller avgjørelse, kan du sende inn en klage til Datatilsynet 

  

8. Informasjonskapsler og websignaler

Vi bruker informasjonskapsler og websignaler på nettstedene våre. Se vår merknad om informasjonskapsler.

  

9. Lagring av personopplysninger

Vi har rett til å lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for legitime formål eller lovpålagte krav. Lagringstiden for personopplysninger fastslås ut fra de lovpålagte kravene til lagringstid samt det legitime formålet. På grunn av lovpålagte krav og/eller for å løse potensielle tvister, må vi i enkelte tilfeller fortsette å lagre personopplysningene dine også etter at arbeidsforholdet er avviklet. Informasjonen og lengden på lagringstiden vil variere avhengig av de aktuelle opplysningene og lovverket. Kontakt oss hvis du ønsker mer detaljert informasjon om lagringstiden. Vi sletter og/eller anonymiserer personopplysningene dine etter hvert som de ikke lenger er relevante for de respektive formålene.  

  

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gå gjennom, endre og oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør endringer, blir datoen for endringen anført i personvernerklæringen. Gå gjennom denne personvernerklæringen jevnlig og særlig før du sender inn personopplysninger til oss. Det blir vanligvis ikke sendt ut melding til alle brukerne ved oppdatering av personvernerklæringen. Ved særlig viktige endringer i personvernerklæringen eller hvordan vi bruker informasjonen din, vil vi imidlertid iverksette kommersielt rimelige tiltak for at du skal få beskjed.