Rygge Ungdomsskole, Livssyklus 50 år | Lyngdalsmodellen

 
 
 

Passivhus

OPS

Livssyklus 50 år

 

 Målet var ikke å bygge skolen med den laveste byggekostnaden, men å bygge den skolen som gir lavest mulig kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget, medregnet drift og vedlikehold.  

Stein Stavdal Paulsen, Prosjektleder, Rygge Kommune.

 

Problemstilling

Livsyklusfokus var viktig for kunden i dette prosjektet. Rygge kommune ville at skoleanlegget skulle opprettholde estetiske og funksjonelle kvaliteter over tid. Skolebygget måtte også være fleksibelt, slik at det ville være enkelt å gjøre fremtidige endringer.

 

Prosjektet skulle gjennomføres med offentlig-privat samarbeid (OPS).

Løsning

Felles mål, og samarbeid mellom bygg entreprenør, arkitekt, teknisk entreprenør, rådgivere og utbygger, dannet grunnlaget for prosjektet.

Prosjektet hadde en langsiktig tankegang. Totalprisen hadde et livssyklusperspektiv som inkludererte drift og vedlikehold av byggene. Prosjektet ble gjennomført i en brukerorientert samspillprosess, kjent som «Lyngdalsmodellen».

Caverion deltok i forprosjektet, slik at vår tekniske kompetansen ble benyttet tidlig, og sammen med de andre aktørene i prosjektet, som entreprenør Kruse Smith og arkitekt Asplan Viak.

Skolen ble bygget som passivhus og energiforsyning med varmepumpe fra borebrønner. Beregninger viser store besparelser ved å bygge passivhus, fremfor å kun følge minimumskravene til TEK 10 (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk).

Norsk Passivhusstandard har krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte kompenenter for bygg.

Standarden gir også krav til lekkasjetall, prosedyrer for prøvning, målemetoder og rapportering av energiytelsen.

Caverion er også ansvarlig for teknisk service og vedlikehold av bygget.

 
 

Når Rygge Kommune skulle bygge en ny ungdomsskole med livssyklus på 50 år var Caverion med fra forprosjektet, slik at vår teknisk kompetanse kunne sikre smarte og integrerte løsninger som gir optimal drift for en smartere fremtid.