Lærlingkontrakt og andre rettigheter

Lærlingkontrakt og læreplan

Utformingen av lærlingkontrakter er bestemt i departementet. Slik kontrakt skal underskrives av lærlingen, bedriften og opplæringskontoret i fylket ditt. Den som er ansvarlig for læreplan er nevnt i kontrakten. Lærekontrakt og opplæringskontrakt er regulert av opplæringsloven § 4-5.

Last ned et eksempel på en lærlingkontrakt 

Hva slags lover og regler gjelder for lærlinger?

Opplæringslovenarbeidsmiljøloven og eventuell tariffavtale i bedriften regulerer både pliktene og rettighetene som lærlingene og lærebedriftene har. Det er fylkeskommunen og et eventuelt opplæringskontor som har ansvaret for kvaliteten i lærlingprogrammet i samarbeid med opplæringsstedet/-virksomheten.

Arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidsgivere skal lage en arbeidsavtale for de ansatte og lærlinger. Innholdet i en slik arbeidsavtale står nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Avtalen skal blant annet inneholde:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunkt
 • Oppsigelsesfrister
 • Gjeldende eller avtalt lønn ved arbeidsforholdets begynnelse og eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Lengden og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstid
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning
 • Opplysning om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Les mer på arbeidstilsynet.no 

Lærlingplass

Skolen skal ha gitt deg veiledning om hvordan du får læreplass. Du kan også på egen hånd oppsøke bedrifter for å skaffe læreplass. Søknad om læreplass kan du sende direkte til bedriften eller til opplæringskontoret i din fylkeskommune. 

  Lærlinglønn

  Å være lærling innebærer at du skal lære gjennom å delta i arbeidet, og i tillegg skal du få opplæring og veiledning. Læretiden på 2 år defineres gjerne som 50% læring og 50% verdiskaping/arbeid. 

  Se alle detaljene om lærlinglønn 

  Ferie og sykepenger

  Lærlingen har samme rettigheter til ferie, feriepenger og sykepenger som ordinære arbeidstakere.

  Feriepenger betales på grunnlag av inntekten det foregående året. Dersom du ikke har hatt nok inntekt året før til å finansiere full ferieperiode, kan du søke om å ta kortere ferie enn ferieloven og tariffavtalen sier.

  Graviditet og fødsel

  Lærlinger som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon. Det er ulovlig for bedriften å si opp en lærekontrakt på grunn av svangerskapspermisjon.

  Lærebedriftens ansvar og plikter

  For at en bedrift skal godkjennes som lærebedrift, må den kunne gi tilfredsstillende opplæring og ha en faglig leder.

  Bedriften forplikter seg til å gi opplæring i samsvar med de fastsatte læreplanene og følge de lovene som gjelder i læreforholdet.

  • Bedriften skal ha en plan for opplæringen slik at lærlingen får riktig opplæring. Denne planen kan være utgangspunkt for samtaler og vurdering underveis.
  • Vurdering og skriftlig tilbakemelding fra bedriften skal være en del av opplæringen og informere om lærlingen har nådd kompetansemålene i læreplanen.
  • Minst hvert halvår skal lærlingen og bedriften gjennomføre en vurderingssamtale. Samtalen skal være avtalt på forhånd, slik at både lærlingen og bedriften får tid til forberedelse.

  Lærlingens plikter

  • Som lærling skal du være aktiv i opplæringen og ta imot veiledning og informasjon fra bedriften underveis i opplæringen.
  • Du skal også delta i arbeidet på lærebedriften slik at bedriften får et grunnlag å vurdere deg på.
  • Lover og regler som gjelder i bedrifter og i arbeidslivet, er ofte ukjente for dem som kommer rett fra skolen. Derfor er det viktig at du gjør deg kjent med reglene i arbeidslivet, og at du er klar over at disse reglene gjelder for lærlinger på lik linje med andre arbeidstakere.
  • Bedriften har gjerne et eget arbeidsreglement, og du skal få opplæring i arbeidsreglementet, slik at du kan følge de reglene som er fastsatt. Bedriften plikter også å informere deg om retten til egenmelding ved sykdom og om konsekvensene av et eventuelt brudd på disse bestemmelsene.

  Annet

  Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærlinger, men det er noen særskilte regler for lærlinger om stillingsvern, om prøvetid og om opphør av kontrakter. Her er det opplæringsloven som gjelder.

  Fagopplæringskontoret i fylket ditt skal ha beskjed om alle endringer som har betydning for læreforholdet. Dette kan være lengre avbrudd i læretiden på grunn av svangerskap eller sykdom. Det kan også gjelde forhold i bedriften som gjør at den ikke lenger oppfyller de formelle kravene til å være godkjent lærebedrift.

  Informasjonen er hentet fra: www.delta.no, www.arbeidstilsynet.no og www.vilbli.no

  Lærlinglønn


  Informasjon om lærlinglønn kan være vanskelig å finne ut av, så vi har laget en fin oversikt.

  Se lønnsoversikt

  Søk lærlingplass


  I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Klikk og se hvordan du kan bli en del av oss.

  Søk lærlingplass

  Spørsmål og svar


  Må jeg kjøpe arbeidsklær? Når er søknadsfristen? Få svar på en rekke spørsmål om å være lærling.

  Sjekk ut svarene

  Lærlingplassen

  Lærlingplassen er en informasjonsportal for lærlinger. Finn info om lønn, rettigheter med mer.

  Gå til Lærlingplassen