C-people

C-People er Caverions medarbeidermagasin, hvor du kan lese historier om ​noen av våre 17 000 fantastiske medarbeidere i Europa og få et innblikk i deres spennende jobbhverdag.

Caverion er et europeisk selskap, så i C-people vil du ikke bare finne artikler om oss her i Norge, men også kunne lese om spennende saker fra Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

Har du tilbakemelding på artiklene, eller tips? Send epost til redaktøren for C-People: Helene Johansen.

Del artikler med #Cpeople

Caverion Extreme: jobber ute i minus 40 °C

by Helene Johansen | aug 10, 2015

Tekst og bilder: Sanna-Mari Laitinen (Caverion Industria Finland)

I Nord-Finland bikker ikke solen horisonten på vinteren, og temperaturene kan gå så lavt som minus 40 °C. Om sommeren derimot, bades den samiske villmarken i lyset fra midnattssolen. Ved hjelp av samarbeid og en god holdning, blomster Caverion under disse ekstreme forholdene.

Caverions virksomhet i Nord-Finland er preget av ekstremt klima, lange avstander og få kunder. Til tross for alt dette har de nordlige enhetene oppnådd positive resultater.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Kalde forhold for Caverions medarbeidere i Nord-Finland

Smalt marked i nord

Minusgrader betyr mer arbeid for vedlikeholdsmannskapene som Caverion har hatt i drift i Nord-Finland siden 1960-tallet. Driftsområdet dekker hele Lappland. Det er enheter i Tornio, Rovaniemi, Kittilä og Kemijärvi.

- Markedet her er veldig smalt. Du må virkelig fokusere på kundene, fordi det ikke er noe alternativ å bytte ut en av dem med en ny. I Rovaniemi-området finnes det praktisk talt ikke industri i det hele tatt. Vedlikeholdskontrakten for Rovaniemis kommunale fjernvarmesystem er det nyeste kuppet vårt, og den første betydelige outsourcingen av offentlig sektor her, sier Seppo Mäki, Area Manager hos Caverion Finland.

Kulde og frost resulterer i mer arbeid

- Utviklingen går i retning av et totalt servicekonsept, som betyr at kunden får levert alle tjenestene fra oss, forklarer Seppo, og fortsetter:

- Høy servicegrad oppnås ved å kommunisere med kunden hver dag, besøke de ofte og levere høy kvalitet. Kalde vintre påvirker fremdriften av prosjektene. For eksempel kan vi ikke installere fjernvarmerør, ettersom det er umulig å grave. Men minusgrader er ikke et problem. Frost betyr faktisk mer rørleggerarbeid for oss, ettersom rør i bygninger har en tendens til å fryse, sier Seppo.

Normalt å pendle over 200 km daglig

 - Her er det helt normalt å pendle over 200 km om dagen. Folk er vant til å reise lange avstander, men på den andre siden har vi ikke rushtid og trafikkorker sånn som i de store byene. Temperaturforskjellene er ikke et problem for oss: vi jobber selv om temperaturen synker til minus 40 °C, sier Erkki Kähkölä.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Caverions medarbeidere jobber ute, selv i 40 minus.

Ingen minimumstemperatur

I Nord-Finland har de spesialister for ekstreme jobber, sånn som dykkere.

- På vannkraft har vi tre dykkere som jobber i iskaldt vann om vinteren, selv 50 meter under overflaten. Om vinteren er de nede i ca. en time om gangen. Det er ekstremt hardt arbeid. Hovedtyngden av arbeidet vårt utføres innendørs, men det finnes utendørs arbeid også. Vi har ikke noen minimumstemperatur på jobb, så om det er nødvendig jobber vi i termodresser. De fleste arbeidsstedene er tilgjengelige med bil, men der det ikke går, bruker vi snøscootere om vinteren, og firehjulinger om sommeren, sier Erkki.

Caverions fremtid i Nord-Finland ser lys ut. Det er de høyt kompetente medarbeiderne våre som gjør det mulig, med de riktige holdningene, og lokalkunnskap om området og markedet.

498 comments

Leave a comment
 1. ria delhi | jan 23, 2018
 2. robert | jan 23, 2018
  Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.Detective Madrid.
 3. link sales | jan 23, 2018
  Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene.  ATS Grandstand Gurgaon
 4. stevenfrayne | jan 22, 2018
  Many thanks for sharing this very diverse opinion post where each expert has no doubt shared his best knowledge on the topic. Have more success in your journey. nursing assignment help
 5. RIDHIMA | jan 22, 2018
 6. Academic Writing Services | jan 22, 2018

  Your work is quite impressive. I liked it very much. decisions, memories and so on are unreliable. Your thoughts are just amazing. 

  Academic Writing Services

  Write my Homework for me

  Homework Writing Services

 7. digitinc | jan 21, 2018
  Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it’s nice to find a website that details so much information about different article. 588poki.com
 8. tffnysrys | jan 21, 2018
  This is a truly highly nice articles best perform dukes dubai palm jumeirah
 9. link sales | jan 20, 2018
  Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. Car Service Deals Reading
 10. ria martin | jan 20, 2018

  100% plagiarism free, high quality college essay writing service available at affordable prices. We have got best essay writing service reviews online. 

  best custom essay service  academic essay services admission essay writing service affordable essay writers best essay help best essay editing service can someone do my essay  buy cheap essay can i pay someone to write my essayessay websites

 11. anic | jan 20, 2018

  Are you looking for "Write my essay" service? Then contact us to get 100% plagiarism free, high quality essays written by experts and at affordable prices.  

  best custom essay service academic essay services  admission essay writing service affordable essay writers best essay help  best essay editing service can someone do my essay  can someone write my essay

 12. Uzi | jan 20, 2018
  Thank you very much for sharing this very useful information, I am very happy to have found this information that I have been looking for
  Obat Bronkitis
  Obat Kusta Alami
  Obat Dermatitis Seboroik
  Obat Pneumonia
  Obat Gatal Akibat Alergi
 13. link sales | jan 20, 2018
  So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. vitamins
 14. link sales | jan 20, 2018
  Can nicely write on similar topics! Welcome to      here you'll find out how it should look. exterminatos
 15. link sales | jan 20, 2018
  I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. home extermination services
 16. link sales | jan 20, 2018
  This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: seattle ants exterminators
 17. link sales | jan 20, 2018
  Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. Rats exterminators
 18. link sales | jan 20, 2018
  At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page: exterminators
 19. link sales | jan 20, 2018
  I invite you to the page where     see how much we have in common. Play Free Indian Rummy Online Games
 20. link sales | jan 20, 2018
  On that website page, you'll see your description, why not read through this. Seattle roaches exterminators
 21. link sales | jan 20, 2018
  I should assert barely that its astounding! The blog is informational also always fabricate amazing entitys. seattle cockroaches exterminators
 22. link sales | jan 20, 2018
  It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. seattle ants control services
 23. link sales | jan 19, 2018
  It is very good, but look at the information at this address.  pex pipe replacemen
 24. james jack | jan 19, 2018
  Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: minibus airport cholsey
 25. link sales | jan 18, 2018
  For this web site, you will see our account, remember to go through this info. Dogs supply
 26. link sales | jan 18, 2018
  I use only high quality materials - you can see them at:  ophthalmology meetings
 27. link sales | jan 18, 2018
  This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. 8BestReview
 28. link sales | jan 18, 2018
  Why do only so much written on this subject? Here you see more.  bluetooth speaker
 29. link sales | jan 18, 2018
  Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. insurance aurora il
 30. link sales | jan 18, 2018
  Very good topic, similar texts are       I do not know if they are as good as your work out. Kohler generators
 31. link sales | jan 18, 2018
  Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. Fashion leggings
 32. link sales | jan 18, 2018
  Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene.  fishbaci.com or fishing
 33. link sales | jan 18, 2018
  I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. stuffed animal storage bean bag chair
 34. link sales | jan 18, 2018
  On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. qq online
 35. link sales | jan 17, 2018
  At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page: zebra skin ottoman
 36. link sales | jan 17, 2018
  I invite you to the page where     see how much we have in common. House for rent in Tay Ho district
 37. link sales | jan 17, 2018
  On that website page, you'll see your description, why not read through this. Enfconcursos é bom
 38. link sales | jan 17, 2018
  I encourage you to read this text it is fun     described ... Demir Leather
 39. link sales | jan 17, 2018
  It is especially decent, though look into the tips during this home address. Bosch Home Alarms
 40. link sales | jan 17, 2018
  I can give you the address       Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. global coupons
 41. link sales | jan 17, 2018
  This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: amazing small business
 42. link sales | jan 17, 2018
  It is very good, but look at the information at this address.  Administration virtual assistant services
 43. link sales | jan 17, 2018
  Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: Futuro Coin
 44. link sales | jan 17, 2018
  On my website you'll see similar texts, write what you think.  Buy ethnic wear online in India
 45. link sales | jan 17, 2018
  I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. tamil cinema comedy
 46. link sales | jan 17, 2018
  The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ...  places in tamilnadu
 47. link sales | jan 17, 2018
  Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. tamil cinema news
 48. link sales | jan 17, 2018
  Your texts on this subject are correct, see how I wrote        this site is really very good. actor sivakarthikeyan
 49. link sales | jan 17, 2018
  I should assert barely that its astounding! The blog is informational also always fabricate amazing entitys. พิธีแต่งงาน
 50. link sales | jan 17, 2018
  Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. cursos de espanhol

  Leave a comment