​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

8 grunner til hvorfor byggherrer ikke bør ha vannbåren varme i sine næringsbygg i fremtiden

by Helene Johansen | okt 23, 2014

Av: Stein Gerhard Johannessen, Utviklingssjef, Siv.ing Elektro og Automasjon

Alle byggherrer ønsker selvfølgelig å lage et best mulig bygg for de som skal bruke bygget, enten det er dem selv, eller andre leietagere. Da er det klart at lavt energiforbruk står høyt og vannbåren varme er i dag bransjens foretrukne fremgangsmåte for oppvarming i næringsbygg. 

Men, med stadige endringer i lovverket vil ikke vannbåren varme være like lurt i fremtiden og i denne artikkelen får du 8 grunner til hvorfor byggherrer ikke bør ha vannbåren varme i sine næringsbygg i fremtiden.

Hovedargumentet for vannbåren varme i dag er at det gir stor fleksibilitet i energiforsyning. I valg av varmesystem er det flere parameter og også politiske valg som foretas. 

Dette gir en uoversiktlig blanding av samfunnsmessig nytte, hva som er tilgjengelig av energiressurser, kostnadsbetraktninger, driftsparameter, service og vedlikehold, system kompetanse osv.

Her er de 8 grunnene til hvorfor byggherrer ikke bør ha vannbåren varme i sine næringsbygg i fremtiden

  1. Vannbårne varmesystemer er uforholdsmessig dyre både ved installasjon og ved drift
  2. Vannbårne varmesystemer krever god innregulering og mye vedlikehold og kompetanse
  3. Vannbårne varmesystemer er lite fleksible ved ombygging
  4. Vannbårne varmesystemer gir en treg regulering og er ofte styrt i større komfortsoner
  5. Vannbårne varmesystemer går i retning av så små vannmengder at det vil bli en utfordring å regulere
  6. Vannbårne varmeanlegg må ha renseanlegg for vann for å opprettholde virkningsgraden
  7. Vannbårne varmeanlegg har forholdvis store tap i alle ledd frem til varmekilde
  8. Vannbårne varmeanlegg medfører flere parallelle distribusjonssystemer for energi i bygget

Vannbårent varmesystem er optimalt ved bruk av varmepumpe eller der hvor spillvarme (varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp som ikke blir utnyttet i energiproduksjonsprosessen, og som dermed går tapt til omgivelsene) er tilgjengelig, les nærvarmeanlegg (varme- og distribusjonssystem som fordeler varmt vann til forbrukere). 

All annen energiforsyning til vannbårne varmesystemer krever egen varmesentral som enten benytter elektrisitet via el-kjele eller en fyrkjele som benytter fossilt brensel eller biomasse. Så uansett hvordan du snur og vender på det, fører dette til lokale utslipp som ikke er bra for det lokale miljøet.

Fremtiden

I 2010 i Norge utgjorde utslipp fra oppvarming og annen energibruk i byggsektoren, samt utslipp fra fjernvarmeproduksjon 5 % av Norges samlede klimagassutslipp. Dette gir all grunn til å bygge videre på det grunnlaget som er lagt og fase inn sol og vind i tillegg til vannkraft som den foretrukne kilde til energi, og et distribusjonssystem basert på elektrisitet.

Solceller i kombinasjon til varmepumper gir et godt argument for vannbåren varme, alt annet skulle tilsi at vi bygger videre på el-varme som hovedprinsipp. Fremover går vi mot nye standarder for passivhus og aktivhus, og bygg- og anlegg, som vil produsere mer energi enn det som blir forbrukt i byggets levetid.

Bør fremtidens lovverk (TEK 15) gjenspeile de naturlige forutsetninger vi har i Norge og det ny teknologi og økt kunnskap vil føre til?